7/F, Tower 1, Enterprise Square 1, 9 Sheung Yuet Rd., Kowloon Bay, Hong Kong
深圳市罗湖区宁娜广场
0755-82352353

[vc_section full_width=”stretch_row” fade_in_opacity=”pix-opacity-6″ pix_over_visibility=”” pix_overlay_color=”gray-9″ css=”.vc_custom_1603630945220{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 120px !important;}” fade_in_intro=”13413″][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-2″ text_size=”h4″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-left” padding=”” text=”Êèê‰æõ‰∏ì‰∏öÁöÑÊäÄÊúØÊîØÊåÅÂíåËߣÂÜ≥ÊñπÊ°à” css=”.vc_custom_1604916704152{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” css=”.vc_custom_1603628303652{padding-top: 10px !important;}” max_width=”800px”]ÊÇ®‰ºÅ‰∏öITÂÖ®ËÉΩÁÆ°ÂÆ∂[/sliding-text][pix_feature_list content_size=”text-18″ content_color=”light-opacity-7″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%E6%A1%8C%E9%9D%A2%E3%80%81%E7%BD%91%E7%BB%9C%E3%80%81%E5%AD%98%E5%82%A8%E4%BA%91%E7%AB%AF%E5%8C%96%20%5C%5C%20%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%8C%96%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-user-male-menu%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%9E%84%E6%9E%B6%E3%80%81%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%A7%84%E5%88%92%5C%5C%E5%AE%9E%E6%96%BD%E3%80%81%E5%A4%87%E4%BB%BD%E6%96%B9%E6%A1%88%20%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-slides-flow%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E4%BA%91%E7%AB%AF%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E9%83%A8%E7%BD%B2%E3%80%81%E5%BC%80%E5%8F%91%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%20%E7%BD%91%E7%AB%99%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E5%BC%80%E5%8F%91%E3%80%81%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%85%B3%E7%B3%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-star-2%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%90%84%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E5%85%89%E9%80%9A%E8%AE%AF%E8%AE%BE%E5%A4%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%90%84%E7%A7%8D%E4%B8%93%E7%BA%BF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%7D%5D” flist_bold=”” animation=”fade-in-up” delay=”600″ css=”.vc_custom_1604034150513{padding-bottom: 20px !important;}”][pix_button btn_text=”Á´ãÂç≥ËÅîÁ≥ªÊà뉪¨” btn_size=”md” btn_effect=”1″ btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-user-3″ btn_link=”/ËÅîÁ≥ªÊà뉪¨/” btn_anim_delay=”600″][pix_button btn_text=”Get Essentials today” btn_style=”link” btn_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592224780854{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-bottom-color: rgba(0,0,0,0.1) !important;border-bottom-style: solid !important;}”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][clients in_row=”2″ clients=”%5B%7B%22image%22%3A%2213405%22%2C%22title%22%3A%22CSP%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213404%22%2C%22title%22%3A%22Meraki%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213403%22%2C%22title%22%3A%22Cisco%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213406%22%2C%22title%22%3A%22Symantec%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213632%22%2C%22title%22%3A%22Fortinet%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213408%22%2C%22title%22%3A%22VMWare%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” add_hover_effect=”1″ style=”client” animation=”fade-in-up” delay_items=”yes” css=”.vc_custom_1605475993185{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][clients in_row=”2″ clients=”%5B%7B%22image%22%3A%2213878%22%2C%22title%22%3A%22MPN%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213876%22%2C%22title%22%3A%22Lenovo%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213901%22%2C%22title%22%3A%22HUAWEI%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213888%22%2C%22title%22%3A%22KINGDEE%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213880%22%2C%22title%22%3A%22Broadcom%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213904%22%2C%22title%22%3A%22SOLARWINDS%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” add_hover_effect=”1″ style=”client” animation=”fade-in-up” delay_items=”yes” css=”.vc_custom_1605678542708{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”7″ bottom_layers=”1″ css=”.vc_custom_1591230466978{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #f8f9fa !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”secondary” text_size=”h4″ style=”2″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”ÂÆ¢Êà∑ÂÖ≥Á≥ªÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªü” css=”.vc_custom_1605417996373{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”600″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1604458457102{padding-top: 20px !important;}”]ÂÆåÂñÑÁöÑÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªüÊúâÂä©ÂÖ¨Âè∏Âèë±ï[/sliding-text][pix_text size=”text-sm” content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” delay=”900″]ÂØπ‰∏ÄÂÆ∂ÂÖ¨Âè∏Êù•ËØ¥Èô§‰∫܉∫∫ÂëòÔºåÊúÄÈáçÂàáÊòØÂ∞±ÊòØÂÆ¢Êà∑ÔºåÊ≤°ÂÆ¢Êà∑ÔºåÂü∫Êú¨‰∏äÂ∞±Â§±Â骉∏ÄÂÆöÊîØÊåÅ„ÄÇ

Êó†ËÆë‰Ω†ÂÆ¢Êà∑ÊòØÊúãÂèãÔºå§ñÊù•ÂÆ¢ÔºåÊîø‰ºÅÁ≠âÔºåÂêåʆ∑ÈúÄ˶ÅÁÆ°ÁêÜÔºåÂÆåÂñÑÁöÑÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªüÊúâÂä©ÂÖ¨Âè∏Âèë±ï„ÄÇÊï¥Áê܉∏äÔºåÁªÑÁªá‰∏äÔºå‰∏ì‰∏ö‰∏äÔºåÂΩ¢Ë±°‰∏äÈÉΩÊúâÁùĉ∏çÂêåÂ∞뉪ΩÈáè„ÄÇÂêåÊó∂ËÉΩÂáè‰Ωé‰∫∫Âäõ˵ÑÊ∫êÔºåÂêåÊó∂¢ûÂä†ÊïàÁéá„ÄÇ[/pix_text][pix_button btn_text=”‰∫ÜËߣÊõ¥Â§ö” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”1″ btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_link=”https://com-dex.com/%e5%ae%a2%e6%88%b7%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%ae%a1%e7%90%86/” btn_icon=”pixicon-bars-menu” btn_anim_delay=”800″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1595230866572{margin-top: 55px !important;}”][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”pix-hover-title” pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”custom” style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” title=”‰ΩøÊÇ®‰∏牺öÈîôËøቪª‰ΩïÊΩúÂú®ÂÆ¢Êà∑” image=”95″ title_custom_size=”16px” css=”.vc_custom_1605487358043{margin-bottom: 25px !important;}”][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”pix-hover-title” pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” height=”450px” title_size=”custom” style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” title=”ËÖæÂá∫Êó∂Èó¥Êù•ÂºÄÂèë‰∫ßÂìÅÂíåÂÖ¨Âè∏” image=”97″ title_custom_size=”16px” css=”.vc_custom_1605487365715{margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1595230872189{margin-bottom: 55px !important;}”][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”pix-hover-title” pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” height=”450px” title_size=”custom” style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” title=”Á≥ªÁªüÂåñÊÇ®ÁöÑÂÖ¨Âè∏” image=”96″ title_custom_size=”16px” css=”.vc_custom_1605487234102{margin-top: 15px !important;margin-bottom: 25px !important;}” link=”#”][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”pix-hover-title” pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”custom” style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” title=”Êòì‰∫é‰ΩøÁî®ÂíåÊàêÈïø” image=”98″ title_custom_size=”16px” css=”.vc_custom_1605487268565{margin-bottom: 10px !important;}” link=”#”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”clipboard-list” has_icon_bg=”true” icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”Ê䕉ª∑ ÂèëÁ•® ‰ªòʨæÊî∂ÊçÆ” css=”.vc_custom_1604869330540{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]‰ªéÊ䕉ª∑ÈìæÂà∞‰ªòʨæÊî∂ÊçÆÔºå‰πüÂè؉ª•ËøõË°åÂÆöÊúü‰ªòʨæÂèëÈÄÅ„ÄÇ[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”article” icon_color=”heading-default” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”È°πÁõÆÂí剪ªÂä°ÁÆ°ÁêÜ” css=”.vc_custom_1604869342481{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]‰ªªÂä°ÁÆ°ÁêÜÂ∞ÜÊòØÊúÄÊúâÁî®ÁöÑÂ∑•ÂÖ∑ÔºåÂèØÂ∏ÆÂä©ÊÇ®ÁªÑÁªáÂíåË∑üËøõ‰ªªÂä°„ÄÇ[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”chart-line-1″ icon_color=”secondary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”secondary-light” icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”Êèê‰æõ§öÁßçË¥¢Âä°Êä•Âëä” css=”.vc_custom_1604867229197{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]‰ΩøÊÇ®ËÉΩ§üË∑üË∏™ÈîÄÂîÆÂõ¢ÈòüÁöÑÁª©ÊïàÂíåÈîÄÂîÆÁõÆʆá[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”folder-check” has_icon_bg=”true” icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”Êñቪ∂Èôщª∂” css=”.vc_custom_1604867280669{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]‰∏鉪ªÂä°ÔºåÈ°πÁõÆÔºåÈîÄÂîÆÊúâÂÖ≥Áöщªª‰ΩïÊñáÊ°£ÈÉΩÂè؉ª•ÈôÑÂä†Âà∞‰∏ªÈ¢ò‰∏≠ÔºåÂπ∂‰∏îÊòì‰∫éÈŵÂ晄ÄÇ[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”archive” icon_color=”heading-default” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”Â∑•ÂñÆÁ≥ªÁµ±” css=”.vc_custom_1604577929168{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]ÂÖߪ∫ÂèØË∑üÂÆ¢Êà∑‰∫íÂãï‰πãÂ∑•ÂñÆÁ≥ªÁµ±ÔºåÂú®ÂïèÈ°åÁî¢ÁîüÊôÇÔºåÂúòÈöäËÉΩÁÑ°Fung‰∏éÂÆ¢Êà∑Ê∫ùÈÄö„ÄÇ[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”cloud-upload” icon_color=”secondary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”secondary-light” icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”‰∫ëÂü∫Á°ÄÈöêÁßÅ” css=”.vc_custom_1604476189422{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]ÊâòÁÆ°Âú®azureÂÖ¨ÂÖ±‰∫ëÂÖ±‰∫´‰∏ªÊú∫‰∏äÁöÑÁ≥ªÁªüÔºåÂèØÈÄâÈÉ®ÁΩ≤Âà∞‰∏ìÁ∏ªÊú∫ÁîöËá≥ÁßÅÊúâ‰∫ë[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][vc_section full_width=”stretch_row” fade_in_opacity=”pix-opacity-4″ pix_over_visibility=”” pix_overlay_color=”gray-9″ css=”.vc_custom_1592225536490{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 120px !important;}” fade_in_intro=”88″][vc_row pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-2″ text_size=”h4″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”ÊúĉΩ≥ÁöÑÊï∞ÊçÆÊó∂‰ª£” css=”.vc_custom_1604918111857{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” text_color=”white” css=”.vc_custom_1604474214350{padding-top: 10px !important;}” max_width=”800px”]Êà뉪¨ÈùûÂ∏∏ÈáçËßÜÁöÑ![/sliding-text][pix_feature_list content_size=”text-18″ content_color=”light-opacity-7″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%E4%BF%A1%E6%81%AF%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%80%A7%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22air-conditioning%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-user-male-menu%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E8%B5%84%E6%96%99%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%80%A7%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22align-auto%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-slides-flow%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%80%A7%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22add-user%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%5D” flist_bold=”” animation=”fade-in-right” features_content_align=”justify-content-center” delay=”1000″ css=”.vc_custom_1604474575292{padding-bottom: 20px !important;}”][pix_button btn_text=”ËÆ©Êà뉪¨‰∏Ä˵∑ÊàêÈïø” btn_size=”md” btn_effect=”1″ btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-user-3″ btn_anim_delay=”600″][pix_button btn_text=”Essentials” btn_style=”link” btn_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”7″ bottom_layers=”1″ b_1_color=”#f8f9fa” css=”.vc_custom_1591231010124{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1592230956225{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_img style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”13591″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1591234701512{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”secondary” style=”2″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”ÂæÆËΩØM365″ css=”.vc_custom_1604098327841{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”600″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1604577792851{padding-top: 20px !important;}”]ȆêÊôÇÂπ∂ÈÄ≤ÔºåÂÖ±ÂêåÂçî‰Ωú[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” delay=”900″]OfficeÂæÆ˪üOffice M365 , ÁÇ∫ÁèæÂ∏dž¥‰ΩîÊúâÊúÄÈ´ò‰πãËæ¶Â∑•Ëªü‰ª∂ÔºåÂÖ∂Ë∑üÂÇ≥Áµ±‰πãofficeÂ∑ÆÂà•‰πã‰∏ÄÊòØÂçî‰ΩúÂäüËÉΩÔºåÂÆÉËÉΩÂضÊôÇÂêåÊôÇÈñìÂçî‰ΩúÂêå‰∏ĉ∏™Êñá‰ΩúÔºåÊúâÂä©Â§öÊñπÊúÉË≠∞Ê∫ùÈÄö„ÄÇÂ䆉∏äÈôÑÂ∏¶Áöщ∫ëÁ´ØÂäüËÉΩÔºåÂèäÂÖ∂‰ªñ˪ü‰ª∂ÔºåËÉΩÁµ¶‰Ω†ÂúòÈöä‰∏ĉ∏™ÂÑ™Ë≥™Âπ≥Âè∞Â∑•‰Ωú„ÄÇ[/pix_text][pix_feature_list content_size=”text-18″ content_color=”body-default” icon_color=”green” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Track%20your%20teams%20progress%20with%20mobile%20app%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-user-male-menu%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Focus%20on%20your%20important%20tasks%20and%20orders%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-slides-flow%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Pay%20up%20to%20%2450k%20with%20premium%20credit%20card%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%5D” flist_bold=”” animation=”fade-in-right” delay=”1000″ css=”.vc_custom_1591230571725{padding-bottom: 20px !important;}”][pix_button btn_text=”Discover all Features” btn_size=”md” btn_effect=”1″ btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-plane-takingoff-1″ btn_anim_delay=”800″ btn_link=”ÂæÆËΩØm365/”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1591232957446{padding-bottom: 80px !important;background-color: #f8f9fa !important;}”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1591232155864{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”heading-default” bg_color=”white” text_size=”h4″ style=”2″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”ÊàêÂäüÁöÑÊïÖ‰∫ã” css=”.vc_custom_1604918173055{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”600″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1604096725730{padding-top: 20px !important;}”]Êù•Ëá™ÂÆ¢Êà∑ÁöÑÊàêÂäüÊ°à‰æã[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”900″]This is just a simple text made for Essentials.[/pix_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1592228637473{border-top-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;border-top-color: rgba(0,0,0,0.1) !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: rgba(0,0,0,0.1) !important;border-bottom-style: solid !important;}” b_custom_height=”100px” el_id=”pix_section_features”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1591232155864{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”secondary” text_size=”h4″ style=”2″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”ÂÆ¢Êà∑ÂÖ≥Á≥ªÁÆ°ÁêÜËΩ؉ª∂ÊñπÊ°à” css=”.vc_custom_1604918225454{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”600″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1604098768269{padding-top: 20px !important;}”]ÊúÄÂÆåÂñÑÁöÑÂÆ¢Êà∑ÂÖ≥Á≥ªÁÆ°ÁêÜËߣÂÜ≥ÊñπÊ°à[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”900″]This is just a simple text made for Essentials.[/pix_text][pix_button btn_text=”Get Essentials today” btn_style=”link” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”book-open” has_icon_bg=”true” icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”Clean design” css=”.vc_custom_1592229750624{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]Create awesome and great looking websites with Essentials.[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”dollar” icon_color=”heading-default” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”ÂêàÁêÜÁöщª∑ʆº” css=”.vc_custom_1604476593095{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]Êäï˵ÑÂà∞Âè؉ª•Â∏ÆÂä©ÊÇ®ÂõûÊä•100ÂÄçÁöÑÁ≥ªÁªü[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”chart-pie” icon_color=”secondary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”secondary-light” icon_size=”36″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”Á≥ªÁªüÂüπËÆ≠ËØæÁ®ã” css=”.vc_custom_1604476717579{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”]Â∞ÜÊèê‰æõÂü∫Êú¨ÂüπËÆ≠ËßÜÈ¢ëÔºåÂπ∂Êèê‰æõÊî∂Ë¥πÁöÑÂüπËÆ≠ËØæÁ®ã„ÄÇ[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”7″ bottom_layers=”1″ pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1592230724812{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f8f9fa !important;}” b_custom_height=”100px”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1591232155864{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”secondary” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”NATIVE FEATURES” css=”.vc_custom_1592220742373{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”600″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1591231871846{padding-top: 20px !important;}”]Success stories from clients[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”900″]This is just a simple text made for Essentials.[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-center”][pix_tabs tabs_style=”pix-pills-light” animation=”fade-in-up”][pix_content_tab title=”Monthy” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1590017563508-22635228-ef76″][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”secondary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” icon_color=”secondary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”secondary” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1592227690480{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”19″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”For beginners” btn_anim_delay=”400″ title=”Lowest price” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”dark-opacity-3″ animation=”fade-in-up” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”dark-opacity-5″ icon_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Best%20WordPress%20theme%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Fully%20secure%20platform%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1592227680540{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/corporate/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/pricing-bg.jpg?id=91) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” price=”49″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”For freelancers” btn_anim_delay=”400″ title=”Recommended” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”primary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1592227700288{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”79″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”For entreprises” btn_anim_delay=”400″ title=”Lowest price” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/pix_content_tab][pix_content_tab title=”Yearly” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1591234583148-c9f759d0-7f89″][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”white” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”secondary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” icon_color=”secondary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”secondary” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1591234870171{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”229″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”For beginners” title=”Lowest price” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”dark-opacity-3″ style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”dark-opacity-5″ icon_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Best%20WordPress%20theme%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Fully%20secure%20platform%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1592227805040{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/corporate/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/pricing-bg.jpg?id=91) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” price=”549″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”For freelancers” title=”Recommended” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”white” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”primary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1591234892413{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”699″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”For entreprises” title=”Lowest price” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/pix_content_tab][/pix_tabs][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592230763044{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 120px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1592230566326{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1592230459524{margin-top: 60px !important;}” offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-10″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”question-circle” icon_has_color=”true” icon_color=”primary” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”How about Refund policy?” content_delay=”800″ css=”.vc_custom_1592230617306{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” delay=”600″]We provides you with a full management functionality that results in faster revenue, more users, and the ability to serve your users better engaging with them efficiently.[/pix_faq][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”question-circle” icon_has_color=”true” icon_color=”primary” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”Is There a Free Trial?” content_delay=”1200″ css=”.vc_custom_1592230626382{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” delay=”1000″]We provides you with a full management functionality that results in faster revenue, more users, and the ability to serve your users better engaging with them efficiently.[/pix_faq][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”question-circle” icon_has_color=”true” icon_color=”primary” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”Can I Pay with PayPal?” content_delay=”400″ css=”.vc_custom_1592230631931{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” delay=”200″]We provides you with a full management functionality that results in faster revenue, more users, and the ability to serve your users better engaging with them efficiently.[/pix_faq][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”question-circle” icon_has_color=”true” icon_color=”primary” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”Do I get free support?” content_delay=”400″ css=”.vc_custom_1592230645430{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}” delay=”200″]We provides you with a full management functionality that results in faster revenue, more users, and the ability to serve your users better engaging with them efficiently.[/pix_faq][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″][content_box style=”3″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”” css=”.vc_custom_1592230553035{padding: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h4″ title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”group-chat” icon_color=”secondary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”secondary-light” icon_size=”48″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”Ask Us a Question” delay=”800″ css=”.vc_custom_1592230889005{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;}”]This is just a simple text made for Essentials unique and awesome WordPress theme, you can replace it with any text you want.[/pix_feature][pix_button btn_text=”Purchase a License” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”lg” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-bag-2″ btn_anim_delay=”800″ css=”.vc_custom_1604477262259{background-color: rgba(10,10,10,0.03) !important;*background-color: rgb(10,10,10) !important;}”][/content_box][/vc_column][/vc_row][/vc_section]