7/F, Tower 1, Enterprise Square 1, 9 Sheung Yuet Rd., Kowloon Bay, Hong Kong
深圳市罗湖区宁娜广场
0755-82352353

[vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1591659481460{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/blogger/wp-content/uploads/sites/31/2020/06/intro-pattern-1.png?id=1289) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”heading-default” bg_color=”white” text_size=”custom” style=”3″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”Unlimited Possibilities” css=”.vc_custom_1591657345307{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”200″ text_custom_size=”14px”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1605418211987{padding-top: 20px !important;}” max_width=”850px”]Marking things up with is a great way to get stuff done.[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” max_width=”560px” delay=”1600″ css=”.vc_custom_1591657261170{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]Be ready to use the next generation of WordPress themes. Be ready to met Essentials by pixfort.[/pix_text][pix_button btn_text=”Purchase” btn_style=”flat” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”1800″][pix_button btn_text=”View our blog” btn_style=”underline” btn_color=”secondary” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-slides-1″ btn_anim_delay=”1800″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” pix_overlay_color=”gray-4″ css=”.vc_custom_1605353232590{background-color: #6d6c6c !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;}” pix_overlay_opacity=”0.95″][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1592521672103{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column width=”1/2″][pix_img_carousel items=”%5B%7B%22image%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/ebook/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/cover-2.png%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/ebook/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/cover-3.png%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/ebook/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/cover-1.png%22%7D%5D” slider_num=”1″ slider_effect=”pix-circular-right” prevnextbuttons=”” pagedots=”1″ freescroll=”” cellalign=”right” slider_scale=”pix-slider-scale” autoplay=”” adaptiveheight=”true” righttoleft=”true” slider_wrap=”” visible_y=”pix-overflow-y-visible” visible_overflow=”pix-overflow-all-visible” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1589595508057{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”body-default” bg_color=”white” text_size=”h5″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” element_div=”text-left” padding=”” text=”Solarwinds” css=”.vc_custom_1605417456048{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h4″ text_color=”dark-opacity-4″ css=”.vc_custom_1605417418861{padding-top: 20px !important;}”]ÁÇ∫ÂõΩÈöõÂ∏dž¥ÈÅî21Âπ¥‰∏≠ÂõΩÂõΩÂÖßÈÅî10Âπ¥Ê≠∑Âè≤‰πãÂ∏dž¥Êúħ߉∏≠Âà∞È´òÁ¥öNOC‰πã‰ΩøÁî®Ëªü‰ª∂„ÄǪ£ÁÇ∫ÂêѧßÊ©üÊßãÂåÖÊã¨ÈÜ´Èô¢ÔºåÈäÄË°åÔºåË≠âÂà∏ÂÖ¨Âè∏ÔºåÂõΩÈöõ‰ºÅÊ•≠ÔºåÂêѧߪ†ÊàøÔºåÈÉ®‰ªΩÊîø‰ºÅª£Ê≥õ‰ΩøÁÄÇÂÖ∂ÂضÂìÅÁõ∏Â∞çÂÖ∂‰ªñª†ÂïÜÔºåÂÅèÂêë‰∏≠È´òÁ´ØÁî¢ÂìÅÁ¥öÂà•ÔºåÂäüËÉΩԺ剪ãÈù¢Ôºå‰ΩøÁΩ≥ÈùûÂ∏∏Âà∞‰Ωç„ÄÇ[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ bold=”font-weight-bold” content_color=”red” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1605353341070{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” delay=”1200″]ÈÉ®‰ªΩ‰ºÅÊ•≠Ôºå˶ÅÊòØÈÖçÂêà‰∏äMicrosoft Azure AD ‰πãAutopilot ÔºåÂü∫Êú¨ËÉΩÈÅîÂà∞ÁÑ°FungÂضÊñΩÈÉ®ÁΩ≤„ÄÇ[/pix_text][pix_button btn_text=”Ê≠°ËøéÂêѧßÂ∞艺ÅȆêÁ¥ÑÁ∂≤‰∏ä1Â∞ç1±ïÁ§∫(ÈúÄÊèê‰æõÊúâÊïàË≥áÊñôÂØ©Êâπ)” btn_size=”lg” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-arrow-circle-down” btn_anim_delay=”1000″][circles circles=”%5B%7B%22title%22%3A%22Secure%20Platform%22%2C%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/ebook/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/circle-1.png%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%2C%22color%22%3A%22pix-bg-custom%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Worldwide%22%2C%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/ebook/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/circle-2.png%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%2C%22color%22%3A%22pix-bg-custom%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Online%20Shop%22%2C%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/ebook/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/circle-3.png%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%2C%22color%22%3A%22pix-bg-custom%22%7D%5D” effect=”3″ btn_text=”Check all categories” btn_style=”underline” btn_text_color=”body-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” c_css=”.vc_custom_1592354168339{padding-top: 40px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]