7/F, Tower 1, Enterprise Square 1, 9 Sheung Yuet Rd., Kowloon Bay, Hong Kong
深圳市罗湖区宁娜广场
0755-82352353

[vc_section full_width=”stretch_row” full_height=”yes” content_placement=”middle” video_bg=”yes” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=rXXSoMphtBk&feature=youtu.be” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”3″ b_has_animation=”true” b_2_animation=”fade-in-up” b_3_animation=”fade-in-up” pix_overlay_color=”gradient-primary” pix_overlay_opacity=”0.9″ b_custom_height=”300px” b_2_delay=”150″ b_3_delay=”300″ css=”.vc_custom_1604622253276{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590542974553{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1589595508057{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-2″ text_size=”h3″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-left” padding=”” text=”M365‰∏ì‰∏öÂäüËÉΩ” css=”.vc_custom_1604917606519{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ display=”display-3″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1604619865380{padding-top: 10px !important;}” max_width=”900px”]M365Êúâ‰∏çÂêåÁ∫ßÂà´ÁöÑËÆ¢ÈòÖ[/sliding-text][pix_text size=”text-24″ content_color=”light-opacity-7″ animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1604618398481{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” delay=”400″ max_width=”500px”]‰ªéÂü∫Êú¨ÁöÑofficeÂ∫îÁî®Á®ãÂ∫èÂåÖÂà∞‰ºÅ‰∏öÁ∫ßÁÆ°ÁêÜÂäüËÉΩ„ÄÇʆπÊçÆÊÇ®ÁöÑÈúÄ˶ÅÈÄâÊã©ÂêàÈÄÇÁöÑÈÄâÈ°π[/pix_text][pix_button btn_text=”‰∏ì‰∏öÂäüËÉΩ” btn_color=”gray-8″ btn_text_color=”white” btn_size=”lg” btn_effect=”1″ btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-user-3″ btn_link=”#pro” btn_anim_delay=”600″][pix_button btn_text=”‰ª∑ʆº” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”lg” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_link=”#pricing” btn_icon=”pixicon-phone” btn_anim_delay=”800″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”8″ bottom_layers=”1″ b_1_color=”#f8f9fa” pix_overlay_color=”gradient-primary” b_custom_height=”400px” css=”.vc_custom_1592788832640{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 120px !important;background: #ffffff url(https://essentials.pixfort.com/personal/wp-content/uploads/sites/25/2020/06/pattern-people-white.png?id=3523) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;}” t_custom_height=”400px” pix_overlay_opacity=”0.9″][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1591622041582{padding-top: 60px !important;}”][vc_column][pix_content_stack content_padding=”pix-p-10″ rounded_box=”rounded-10″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”2″ img_style=”3″ img_hover_effect=”3″ img_add_hover_effect=”1″ animation=”fade-in-up” image=”13702″][content_box style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”” animation=”” css=”.vc_custom_1591620493846{margin-bottom: 20px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #ffffff !important;}”][pix_icon media_type=”image” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”13676″][heading title_color=”heading-default” title_size=”h3″ position=”text-left” animation=”fade-in-up” content_color=”body-default” title=”Microsoft Azure AD” css=”.vc_custom_1604615730290{padding-top: 10px !important;}” delay=”200″][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” delay=”400″ css=”.vc_custom_1604615680356{padding-top: 10px !important;}”]ÈÄÇÁ∫鉪éÂ∞ëÁî®Êà∑ÂÖ¨Âè∏Âà∞‰∏äÂçÉÁî®Êà∑ÂÖ¨Âè∏Áöщ∏≠§ÆÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªü[/pix_text][pix_feature_list content_size=”text-18″ content_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%20%E5%8F%B0%E5%BC%8F%E6%9C%BA%E5%92%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%9F%BA%E7%BA%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%20%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22display-1%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-camping%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8A%A0%E5%AF%86%E7%AE%A1%E7%90%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22commode-2%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-user-male-check-2%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%9D%83%E9%99%90%E7%AE%A1%E7%90%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22add-user%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-boarding-pass%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” animation=”fade-in-up” delay=”600″][/content_box][content_box style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”” animation=”” css=”.vc_custom_1591620533310{padding-top: 20px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #ffffff !important;}”][pix_text size=”text-sm” content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” css=”.vc_custom_1591620948690{padding-top: 10px !important;}”]Download my curriculum vitae:[/pix_text][pix_button btn_text=”English version” btn_color=”primary-light” btn_size=”normal” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_anim_delay=”200″][pix_button btn_text=”French version” btn_color=”primary-light” btn_size=”normal” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_anim_delay=”400″][/content_box][/pix_content_stack][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” top_divider=”” top_divider_color=”” css=”.vc_custom_1604622644668{padding-top: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}” el_id=”pro”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” element_div=”text-center” padding=”” text=”Azure AD ‰ºÅ‰∏öÂäüËÉΩ” css=”.vc_custom_1604623507627{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”heading-default” max_width=”800px” css=”.vc_custom_1604616834892{padding-top: 20px !important;}”]‰∫ëÈõ܉∏≠ÁÆ°ÁêÜÊéßÂà∂Âè∞[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” delay=”1000″]Azure ADÊò؉∏ĉ∏™ÊúÄÁé∞‰ª£ÂåñÂíåÂäüËÉΩº∫§ßÁöÑÁõÆÂΩïÊúçÂä°„ÄÅÊùÉÈôêÂíåËÆæ§áÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªü„ÄÇ
Âè™ÈúÄ˶ʼn∫íËÅîÁΩëËøûÊé•ÔºåÁîöËá≥‰∏çÈúÄ˶ÅÁ¶ªÂºÄÂÆ∂Â∞±Âè؉ª•ÁÆ°ÁêÜÊ雷∏™‰ºÅ‰∏öÁªìÊûÑ„ÄÇ[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” bottom_divider_select=”8″ b_1_color=”#f8f9fa” b_2_is_gradient=”true” b_2_color=”#e9ecef” b_3_is_gradient=”true” b_3_color=”rgba(233,236,239,0.3)” b_3_color_2=”rgba(248,249,250,0.01)” b_flip_h=”true” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1592867775850{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1558982852616{margin-top: 30px !important;}”][content_box style=”2″ hover_effect=”1″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22right%22%2C%22horizontal%22%3A%22-20px%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%22-10px%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22-10%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22img_width%22%3A%22160px%22%2C%22animation%22%3A%22fade-in-left%22%2C%22delay%22%3A%22400%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1589955452676{padding-top: 35px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”400″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”android” has_icon_bg=”true” icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” title=”MDM” css=”.vc_custom_1604616906045{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]ÂÆÉÂè؉ª•Êñπ‰æøÂú∞ÂØπËÆæ§áËøõË°åÁÆ°ÁêÜÂíåÁõëËßÜÔºåÂåÖÊã¨MDMÔºàMobile Device ManagementÔºâÔºåÂÆÉÂè؉ª•Ë∑üË∏™ÁߪÂä®ËÆæ§áÁöÑÂÆâÂÖ®Á∫ßÂà´„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”ÁߪÂä®ËÆæ§áÁÆ°ÁêÜ” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″][/content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589955316027{margin-top: 30px !important;}”][content_box style=”2″ hover_effect=”1″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22right%22%2C%22horizontal%22%3A%22-20px%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%22-10px%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22-10%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22img_width%22%3A%22160px%22%2C%22animation%22%3A%22fade-in-left%22%2C%22delay%22%3A%22400%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1592867744535{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 35px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”600″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”adress-book-2″ icon_color=”secondary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”secondary-light” icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” title=”Azure AD” css=”.vc_custom_1604917960933{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]Azure Active DirectoryÊò؉∏ÄÁßçÁõÆÂΩïÁÆ°ÁêÜÊúçÂä°ÔºåÂÆÉÂè؉ª•ÁÆ°ÁêÜÁªÑÁªáÊùÉÈôêÂíåÈôêÂà∂Êìç‰Ωú„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”ÁõÆÂΩïÂíåÊùÉÈôêÊúçÂä°” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″][/content_box][content_box style=”2″ hover_effect=”1″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22right%22%2C%22horizontal%22%3A%22-20px%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%22-10px%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22-10%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22img_width%22%3A%22160px%22%2C%22animation%22%3A%22fade-in-left%22%2C%22delay%22%3A%22400%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1591936825404{padding-top: 35px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”600″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”commode-2″ icon_color=”red” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”red-light” icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” title=”TPM 2.0″ css=”.vc_custom_1604616960915{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]ÊîØÊåÅTPM 2.0‰ΩìÁ≥ªÁªìÊûÑÔºåÂè؉ª•Èõ܉∏≠ÈÉ®ÁΩ≤Âä†ÂØÜÂü∫Á∫øÂíåÁ≠ñÁï•ÔºåÂπ∂Êó†ÁºùÈÉ®ÁΩ≤Âà∞ËÆæ§á„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”Âä†ÂØܧÑÁêÜ” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″][/content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1589955307081{margin-top: 30px !important;}”][content_box style=”2″ hover_effect=”1″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22right%22%2C%22horizontal%22%3A%22-20px%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%22-10px%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22-10%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22img_width%22%3A%22160px%22%2C%22animation%22%3A%22fade-in-left%22%2C%22delay%22%3A%22400%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1591936835878{padding-top: 35px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”800″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”play” icon_color=”orange” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”orange-light” icon_size=”48″ padding_content=”10px” content_align=”center” title=”AutoPilot” css=”.vc_custom_1604616951462{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]ÂèØÂú®Windows‰∏äÈÖçÁΩÆAutoPointÊìç‰ΩúÁ≥ªÁªüÁöÑÈ¢ÑÈÉ®ÁΩ≤ËÆæÁΩÆ„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”Ëá™Âä®ÂåñÈÉ®ÁΩ≤” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″][/content_box][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_scale_in=”pix-scale-in-sm” pix_over_visibility=””][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_over_visibility=”2″ bottom_divider_select=”8″ b_2_is_gradient=”true” b_2_color=”rgba(74,133,148,0.3)” b_3_is_gradient=”true” b_3_color=”#fffcf9″ b_3_color_2=”rgba(252,99,107,0.15)” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1604622672032{background-color: #f8f9fa !important;}”][vc_column pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1590013683358{padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 40px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”heading-default”]ËΩ؉ª∂‰ªãÁªç[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”900″ max_width=”500px”]‰ªéÂü∫Êú¨ÁöÑÊñáÂ≠ó§ÑÁêÜÂà∞‰∏ì‰∏öÁöÑÂÖ±‰∫´ÂíåÁÆ°ÁêÜËΩ؉ª∂[/pix_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1590013670502{padding-top: 20px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″ content_align=”text-center”][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591757998682{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”200″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”WORD” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604620489804{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13692″]WordÊòØÊúÄËëóÂêçÂíåÊúÄÂ∏∏Áî®ÁöÑÊñá‰π¶Â§ÑÁêÜËΩ؉ª∂„ÄÇÂπ∂‰∏îÁé∞Âú®ÂÖ∑Êúâ‰∫ëÂíåÂçè‰ΩúÂäüËÉΩ„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”WORD” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604620326629{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758005319{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”400″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”EXCEL” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604620496058{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13687″]ExcelÊòØÊúÄËëóÂêçÂíåÊúÄÂ∏∏Áî®ÁöÑÁîµÂ≠êË°®Ê†ºÂ§ÑÁêÜËΩ؉ª∂„ÄÇÂπ∂‰∏îÁé∞Âú®ÂÖ∑Êúâ‰∫ëÂíåÂçè‰ΩúÂäüËÉΩ„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”EXCEL” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604620387303{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758009844{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”600″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”OUTLOOK & EXCHANGE” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604619090519{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13693″]OutlookÊò؉∏ĉ∏™ÁîµÂ≠êÈÇƉª∂ËΩ؉ª∂ÔºåÂÆÉÂ∞܉ΩøÊõ¥Â§öÈ´òÁ∫ßÂäüËÉΩ‰∏éExchangeÂêà˵∑Êù•‰ΩøÁÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”OUTLOOK & EXCHANGE” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604618746939{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591754556606{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”800″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”TEAMS” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604618598706{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13691″]TEAMSÊò؉∏ĉ∏™Ê∂àÊÅ؉º†ÈÄíÂí剺öËÆÆËΩ؉ª∂„ÄÇ ÊèêÈ´òÊÄßËÉΩÂíåËΩªÊùæÁöÑËøúÁ®ãÂçè‰Ωú[/pix_feature][pix_button btn_text=”TEAMS” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604618732416{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591757976273{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”1000″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”SHAREPOINT” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604618945307{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13690″]SharePointÊòØOneDriveÁöÑÂçáÁ∫ßÁâàÊú¨ÔºåÂÖ∂‰∏≠ÂåÖÊã¨ÊùÉÈôêÂíåÁæ§ÁªÑÂäüËÉΩ„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”SHAREPOINT” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604618883092{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758034426{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”1200″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”ONEDRIVE” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604623443413{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13688″]OneDriveÊò؉∏ÄÁßç‰∫ëÂ≠òÂÇ®ËΩ؉ª∂„ÄÇÂü∫Êú¨ÂåÖË£ÖÈöèÈôÑ1TBÂ≠òÂÇ®Á©∫Èó¥„ÄÇÂÆÉÂè؉ª•‰∏éÊñቪ∂§πÊó†ÁºùÂêåÊ≠•„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”ONEDRIVE” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604620236536{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758041551{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”1400″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”ONENOTE” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604618996504{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13689″]OneNoteÊò؉∏ÄÁßç‰∫ëÂ≠òÂÇ®Á¨îËÆ∞ËÆ∞ÂΩïËΩ؉ª∂„ÄÇ Â왉∫õÁ¨îËÆ∞Âè؉ª•ÂêåÊ≠•Âà∞§ö‰∏™ËÆæ§á„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”ONE NOTE” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604619023742{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ content_align=”text-center”][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758019241{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”1600″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title=”AZURE AD” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1604618714689{padding-bottom: 10px !important;}” image=”13686″]Azure ADÊò؉ºÅ‰∏öÁ±ªÁÆ°ÁêÜÂíåÁõÆÂΩïÊúçÂä°Á≥ªÁªü„ÄÇ ÂåÖÂê´Âú®È´òÁ´ØÁâàÊú¨‰∏≠„ÄÇ[/pix_feature][pix_button btn_text=”AZURE AD” btn_style=”flat” btn_color=”white” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1604618701355{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;background-color: #f8f9fa !important;border-radius: 5px !important;}”][/content_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1592707709074{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f8f9fa !important;}” b_custom_height=”100px”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1591232155864{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”secondary” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-left” padding=”” text=”M365‰ª∑ʆº” css=”.vc_custom_1604619616620{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;border-left-color: #e9ecef !important;border-right-color: #e9ecef !important;border-top-color: #e9ecef !important;border-bottom-color: #e9ecef !important;}” delay=”600″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1604619589754{padding-top: 20px !important;}”]ÊâÄÊúâ‰∫∫ÈÉΩÂè؉ª•Ë¥üÊãÖÂæó˵∑Áöщª∑ʆº[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”900″]This is just a simple text made for Essentials.[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” el_id=”pricing”][vc_column content_align=”text-center”][pix_tabs tabs_style=”pix-pills-light” animation=”fade-in-up”][pix_content_tab title=”ÂåÖÊúà” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1590017563508-22635228-ef76c2c4-a1ef”][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”secondary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” icon_color=”secondary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%E5%8C%85%E5%90%AB%20Web%20%E7%89%88%E5%92%8C%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%89%88%20Word%E3%80%81Excel%20%E5%92%8C%20PowerPoint%E3%80%82%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Teams%22%2C%22media_type%22%3A%22icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Exchange%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22OneDrive%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22SharePoint%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Âç≥Êó∂Ë¥≠‰π∞” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”secondary” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604950636616{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”36″ currency=”¬•” period=”/Êúà” subtitle=”ÂØπ‰∫éÂü∫Á°Ä‰ΩøÁî®ËÄÖ” btn_anim_delay=”400″ title=”M365 ÂïÜÂä°Âü∫Á°ÄÁâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”dark-opacity-3″ animation=”fade-in-up” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”dark-opacity-5″ icon_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Best%20WordPress%20theme%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Fully%20secure%20platform%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Âç≥Êó∂Ë¥≠‰π∞” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604950447059{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/corporate/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/pricing-bg.jpg?id=91) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” price=”60″ currency=”¬•” period=”/Êúà” subtitle=”ÂØπ‰∫é‰∏≠Á∫߉ΩøÁî®ËÄÖ” btn_anim_delay=”400″ title=”M365 Â∫îÁî®Áâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”dark-opacity-3″ animation=”fade-in-up” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”dark-opacity-5″ icon_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Best%20WordPress%20theme%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Fully%20secure%20platform%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Âç≥Êó∂Ë¥≠‰π∞” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604950461409{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/corporate/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/pricing-bg.jpg?id=91) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” price=”90″ currency=”¬•” period=”/Êúà” subtitle=”ÂØπ‰∫é‰∏≠Á∫߉ΩøÁî®ËÄÖ” btn_anim_delay=”400″ title=”M365 Âï܉∏öʆáÂáÜÁâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”primary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Âç≥Êó∂Ë¥≠‰π∞” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604950469515{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”145″ currency=”¬•” period=”/Êúà” subtitle=”ÂØπ‰∫é‰∏ì‰∏ö‰ΩøÁî®ËÄÖ” btn_anim_delay=”400″ title=”M365 Âï܉∏öÈ´òÁ∫ßÁâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/pix_content_tab][pix_content_tab title=”ÂåÖÂπ¥” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1591234583148-c9f759d0-7f89c2c4-a1ef”][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”white” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”secondary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” icon_color=”secondary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”secondary” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604619400700{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”229″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”ÂØπ‰∫éÂü∫Á°Ä‰ΩøÁî®ËÄÖ” title=”ÂïÜÂä°Âü∫Á°ÄÁâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”dark-opacity-3″ style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”dark-opacity-5″ icon_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Best%20WordPress%20theme%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Fully%20secure%20platform%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604619414336{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/corporate/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/pricing-bg.jpg?id=91) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” price=”549″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”ÂØπ‰∫é‰∏≠Á∫߉ΩøÁî®ËÄÖ” title=”Âï܉∏ö‰∏ì‰∏öÁâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”white” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”gray-5″ price_color=”primary” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Unlimited%20possibilities%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Advanced%20Page%20builder%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22wooCommerce%20integrated%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%2224%2F7%20Premium%20support%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase Essentials” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604619426139{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”699″ currency=”$” period=”/month” subtitle=”ÂØπ‰∫é‰∏ì‰∏ö‰ΩøÁî®ËÄÖ” title=”Âï܉∏öÈ´òÁ∫ßÁâà” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/pix_content_tab][/pix_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][vc_raw_html]JTVCZ29fcHJpY2luZyUyMGlkJTNEJTIyYzE0ZXhwbyUyMiU1RA==[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][/vc_section]