7/F, Tower 1, Enterprise Square 1, 9 Sheung Yuet Rd., Kowloon Bay, Hong Kong
深圳市罗湖区宁娜广场
0755-82352353

[vc_section full_width=”stretch_row” fade_in_opacity=”pix-opacity-3″ pix_over_visibility=”” pix_overlay_color=”gray-9″ css=”.vc_custom_1604795853141{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 120px !important;}” fade_in_intro=”88″][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”” text_color=”white” bg_color=”red” text_size=”h3″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-left” padding=”” text=”ÁßŪ∫‰ª£ÊâòÁÆ°‰∫ëÁ´Ø” css=”.vc_custom_1604795930707{padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 7px !important;padding-left: 12px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” css=”.vc_custom_1604795625765{padding-top: 10px !important;}” max_width=”800px”]CRMÂÆ¢Êà∑ÂÖ≥Á≥ªÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªü
[/sliding-text][pix_feature_list content_size=”text-24″ content_color=”gray-5″ icon_color=”gray-6″ features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%E5%A2%9E%E5%8A%A0%E6%95%88%E7%8E%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-user-male-menu%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%87%8F%E4%BA%BA%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-slides-flow%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%87%8F%E5%B0%91%E9%94%99%E8%AF%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E6%98%93%E4%BA%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%92%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22done-circle%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%5D” flist_bold=”” animation=”fade-in-up” delay=”600″ css=”.vc_custom_1604795879585{padding-bottom: 20px !important;}”][pix_button btn_text=”Create you own website” btn_size=”md” btn_effect=”1″ btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-user-3″ btn_anim_delay=”600″][pix_button btn_text=”Get Essentials today” btn_style=”link” btn_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592783944458{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h5″ text_color=”heading-default”]ÂØπ‰∏ÄÂÆ∂ÂÖ¨Âè∏Êù•ËØ¥Èô§‰∫܉∫∫ÂëòÔºåÊúÄÈáçÂàáÊòØÂ∞±ÊòØÂÆ¢Êà∑ÔºåÊ≤°ÂÆ¢Êà∑ÔºåÂü∫Êú¨‰∏äÂ∞±Â§±Â骉∏ÄÂÆöÊîØÊåÅ„ÄÇ[/sliding-text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][vc_column_text]Êó†ËÆë‰Ω†ÂÆ¢Êà∑ÊòØÊúãÂèãÔºå§ñÊù•ÂÆ¢ÔºåÊîø‰ºÅÁ≠âÔºåÂêåʆ∑ÈúÄ˶ÅÁÆ°ÁêÜÔºåÂÆåÂñÑÁöÑÁÆ°ÁêÜÁ≥ªÁªüÊúâÂä©ÂÖ¨Âè∏Âèë±ï„ÄÇÊï¥Áê܉∏äÔºåÁªÑÁªá‰∏äÔºå‰∏ì‰∏ö‰∏äÔºåÂΩ¢Ë±°‰∏äÈÉΩÊúâÁùĉ∏çÂêåÂ∞뉪ΩÈáè„ÄÇÂêåÊó∂ËÉΩÂáè‰Ωé‰∫∫Âäõ˵ÑÊ∫êÔºåÂêåÊó∂¢ûÂä†ÊïàÁéá„ÄÇ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h5″ text_color=”heading-default”]‰∏∫‰Ωï˶ÅËá™Êû∂CRMÔºü[/sliding-text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][vc_column_text]Áé∞‰ªäÁΩëÁªúÔºåÁßÅÁ®≥ÊÄßÊò؉∏ĉ∏™Èáç§ßÈóÆÈ¢òÔºå˶ÅÊòØÊâæ‰æøÂÆúÂç≥Áî®ÁöÑÁ≥ªÁªüÔºåÂæÄÂæĉ∏牺öËä±ÈïøÊó∂Èó¥ÂéªÁú㉪ñ‰ª¨ÁöÑT&C(Êù°Ê¨æ),ËÄ剪ñ‰ª¨Êù°Ê¨æÂè™ÂæàÂèØËÉΩÂåÖÊ㨉ªñ‰ª¨ÂÆ¢Êà∑˵ÑÊñôÁöщΩøÁÄÇËØïÈóÆÔºåÊà뉪¨ËæõËã¶Âª∫Á´ãÁöÑÊï∞ÊçÆ\˵ÑÊñôÔºåÂ∞§ÂÖ∂ÂÆ¢Êà∑˵ÑÊñôÔºåÊúâÊú∫‰ºöÁªôÁ¨¨‰∏âÊñπÁ†îÁ©∂ÔºåÈÇ£Êò؉∏ĉ∏™ÊûŧßÁöÑÈ£éÈô©„ÄÇ

这解释了,为何大企门一般都不会用公有云,都会公司内部有自设机房。其中这就是一个大因素。

我们的系统默认设置将在公共云上设置。 可以选择在办公室内使用您自己的服务器在本地进行设置(收费服务)。 为了保持最佳的隐私级别。

Êà뉪¨ÂĺÂßãÔºå‰∏∫‰∏≠Â∞艺ʼnª¨ÔºåÊèê‰æõÁßÅÊúâÁöщ∫ëÂπ≥Âè∞CRMÔºåÁ≥ªÁªü˵ÑÊñô‰øùÂØÜÊÄߺ∫ÔºåËá™ËÆæºπÊÄߧßԺ剪∑‰πü±ûÂêàÁêÜÊ∞¥Âπ≥„ÄÇÊúâÂ䩉∏çÂ∞è‰∏≠Â∞艺ÅÂèë±ï„ÄÇ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1592218844759{padding-bottom: 40px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”check” has_icon_bg=”true” padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”ºÄÊ∫êÁ≥ªÁªü” delay=”400″ css=”.vc_custom_1604948254943{padding-bottom: 30px !important;}”]‰ΩøÁî®PHPËØ≠ˮĺÄÂèë‰πãÁ≥ªÁªüÔºå±û‰∫éÂçäºÄÊ∫êÔºåÈÄèÊòéÂåñ„ÄÇ

[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”check” has_icon_bg=”true” padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”‰π†‰∏≠ÂÆ¢Êà∑˵ÑÊñô” delay=”400″ css=”.vc_custom_1604948173411{padding-bottom: 30px !important;}”]ÊòìÁÆ°ÁêÜÔºåÂàÜÊûêÔºåËá™Âä®Âåñ„ÄÇÂàÜÊûêÔºåËá™Âä®ÂåñÔºåÊä•Ë°®Ôºå‰∏ÄÁõƉ∫ÜÁÑ∂ÔºåÊèêÈ´ò‰∫ßËÉΩÔºÅ[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”check” has_icon_bg=”true” padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”Cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve when you cough or sneeze” delay=”400″ css=”.vc_custom_1591489839858{padding-bottom: 30px !important;}”]Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want, switch components on the go using our bootstrap.[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1559101053478{padding: 30px !important;}”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”close” icon_color=”secondary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”secondary-light” padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”ÂáèÂ∞ë‰∏çÂøÖ˶ÅÁöÑÈîôËØØ” delay=”400″ css=”.vc_custom_1604948240523{padding-bottom: 30px !important;}”]ÈÄöËøáÂ∞ÜÂ∑•‰ΩúʵÅÁ®ãÁ≥ªÁªüÂåñÔºåÂè؉ª•ÊûŧßÂú∞ÂáèÂ∞ëÂèëÁîüÈîôËØØÁöÑÊú∫‰ºö„ÄÇ[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”check” has_icon_bg=”true” padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”ÈÅøÂÖçÈîôËøáÈîÄÂîÆÁ∫øÁ¥¢” delay=”400″ css=”.vc_custom_1604948357558{padding-bottom: 30px !important;}”]ÈÄöËøá‰ΩøÁî®Á≥ªÁªüÔºåÁîöËá≥‰∏牺öÈîôËøáÂçï‰∏™ÈîÄÂîÆÁ∫øÁ¥¢„ÄÇ[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”check” has_icon_bg=”true” padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”Stay at least 2 metres (3 steps) away from anyone you do not live with when outside your home” delay=”400″ css=”.vc_custom_1591489853318{padding-bottom: 30px !important;}”]Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want, switch components on the go using our bootstrap.[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_scale_in=”pix-scale-in-xs” pix_over_visibility=”” top_divider_select=”dynamic” top_moving_divider_color=”%5B%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22rgba(248%2C249%2C250%2C0.1)%22%2C%22d_color_2%22%3A%22%23f8f9fa%22%7D%2C%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22rgba(248%2C249%2C250%2C0.2)%22%2C%22d_color_2%22%3A%22%23f8f9fa%22%7D%2C%7B%22d_color_1%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22d_color_2%22%3A%22%23f8f9fa%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1591442135822{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 120px !important;background-color: #212529 !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”gradient-primary” css=”.vc_custom_1604796020600{padding-bottom: 40px !important;}”]Êï∞ÂçÅÂπ¥ÂâçȧêÂéÖÁöÑÂ∞ÜÊüúÈó®ÔºåÊØèÊâìÊ¥ãÈÉΩ‰∫∫Â∑•ÁÇπË¥¶„ÄÇ
花时,易错,不好管理。
[/sliding-text][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”gradient-primary” css=”.vc_custom_1604796028545{padding-bottom: 40px !important;}”]Áé∞Âú®ÈÉΩÊï∞Á†ÅÂåñÔºå‰∏Ä•óÁ≥ªÁªüÔºåÊâìÊåâ‰∏™ÈîÆÔºåË¥¶ÁõÆÂ∞±Âá∫Êù•‰∫Ü„ÄÇ[/sliding-text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_icon media_type=”icon” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”48″ content_align=”inline” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” icon=”pixicon-world-map-pin” css=”.vc_custom_1591427891697{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][pix_icon media_type=”icon” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”48″ content_align=”inline” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” icon=”pixicon-user-male-menu” css=”.vc_custom_1591427862004{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][pix_icon media_type=”icon” icon_color=”gradient-primary” icon_size=”48″ content_align=”inline” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” icon=”pixicon-music-note-1″ css=”.vc_custom_1591427866631{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1591496549066{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/3″][pix_feature title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”light-opacity-5″ title=”Thin, light, and durable” css=”.vc_custom_1591431227191{padding-bottom: 20px !important;}”]It is incredibly capable while still being easy to carry with you everywhere .[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”light-opacity-5″ title=”Spuer easy to carry” css=”.vc_custom_1591431231995{padding-bottom: 20px !important;}”]It’s super portable, just slip it into a backpack or rest it on a tray table.[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”light-opacity-5″ title=”Powerful Services by pixfort” css=”.vc_custom_1591431238040{padding-bottom: 20px !important;}”]It is incredibly capable while still being easy to carry with you everywhere.[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1604796982790{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”gradient-primary” css=”.vc_custom_1604796573314{padding-bottom: 40px !important;}”]ËøôÂ∞±ÊòØÊó∂‰ª£ÂèòËøÅÔºåÁ≥ªÁªüÁöÑÂ∏ÆÂä©„ÄÇ
[/sliding-text][animated-heading words=”%5B%7B%22word%22%3A%22%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%94%B9%E5%8F%98%E4%B8%8D%E4%BA%86%E6%97%B6%E4%BB%A3%E4%BC%9A%E8%BF%9B%E6%AD%A5%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%AE%9A%E5%BE%8B%EF%BC%8C%22%2C%22word_color%22%3A%22body-default%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” style=”loading-bar” animation=”fade-in-up”][animated-heading words=”%5B%7B%22word%22%3A%22%E8%AE%A9%E6%88%91%E4%BB%AC%E4%B8%80%E8%B5%B7%E5%8A%A0%E5%BF%AB%E6%88%90%E9%95%BF%E3%80%82%22%2C%22word_color%22%3A%22body-default%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” title_color=”red” position=”right” animation=”slide-in-up” delay=”300″][/vc_column][/vc_row][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1604796872115{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #212529 !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590205541495{padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1561772161711{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h3″ text_color=”heading-default”]Popular categories[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” delay=”400″]Combine seamlessly fitting layouts, customize everything[/pix_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right” el_class=”d-md-flex align-items-center”][pix_button btn_text=”Check more articles” btn_color=”primary-light” btn_size=”md” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_link=”https://essentials.pixfort.com/software/blog/” btn_icon=”pixicon-arrow-right2″ btn_anim_delay=”800″][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_scroll_parallax=”scroll_parallax” pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”Á•®Âä°Á≥ªÁªü” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-3.png”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”‰ªªÂä°ÁÆ°ÁêÜ” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-2.png”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”È°πÁõÆÁÆ°ÁêÜ” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-3.png”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”Â∑•ÂçïÁÆ°ÁêÜ” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-1-2.png”][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590205427856{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”Ë¥¢Âä°Êä•Âëä” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-1-2.png”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_scroll_parallax=”scroll_parallax” pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”Header builder” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-3.png”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”‰ºò‰∫éÂÖ∂‰ªñ” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-2.png”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_photo_box pix_color_effect=”” pix_title_effect=”” animation=”fade-in-up” height=”250px” title_size=”h6″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” title=”Ê∞∏‰πÖ‰ΩøÁî®” image=”https://essentials.pixfort.com/knowledge-base-demo/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/kb-card-3.png”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592482929524{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_text size=”text-24″ bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1590467787843{padding-top: 10px !important;}”]Recent Stories[/pix_text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” delay=”200″]Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want.[/pix_text][pix_button btn_text=”Follow us on Instagram” btn_style=”underline” btn_remove_padding=”no-padding” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-instagram2″ btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1590467812559{margin-top: 10px !important;}” btn_link=”#”][/vc_column][vc_column width=”2/3″ content_align=”text-center”][pix_story title=”Paris Event” align=”text-center” width=”120″ bold=”font-weight-bold” content_color=”heading-default” outer_border=”1″ pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” stories=”%5B%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-2.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-4.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-3.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-1.jpg%22%7D%5D” style=”” hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ image=”https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/gif-1.gif” css=”.vc_custom_1591577902950{margin-right: 20px !important;}”][pix_story title=”Paris Event” align=”text-center” width=”120″ bold=”font-weight-bold” content_color=”heading-default” outer_border=”1″ pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” stories=”%5B%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-4.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-2.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-3.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-1.jpg%22%7D%5D” style=”” hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ image=”https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-1.jpg” css=”.vc_custom_1591577925061{margin-right: 20px !important;}”][pix_story title=”Paris Event” align=”text-center” width=”120″ bold=”font-weight-bold” content_color=”heading-default” outer_border=”1″ pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” stories=”%5B%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-3.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-2.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-4.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-1.jpg%22%7D%5D” style=”” hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ image=”https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/gif-2.gif” css=”.vc_custom_1591577933951{margin-right: 20px !important;}”][pix_story title=”Paris Event” align=”text-center” width=”120″ bold=”font-weight-bold” content_color=”heading-default” outer_border=”1″ pix_tilt=”tilt” animation=”fade-in-up” stories=”%5B%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-1.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-2.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-4.jpg%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%22https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-image-3.jpg%22%7D%5D” style=”” hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ image=”https://essentials.pixfort.com/event/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/story-3.jpg” css=”.vc_custom_1591577942346{margin-right: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_text]Insert your content here[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_pricing style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Click here” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=””][/vc_column][/vc_row][vc_section full_width=”stretch_row” full_height=”yes” fade_in_opacity=”pix-opacity-1″ pix_over_visibility=”” fade_in_intro=”https://essentials.pixfort.com/slides/wp-content/uploads/sites/10/2020/05/stack-bg-1.jpg” css=”.vc_custom_1590538102666{padding-top: 140px !important;padding-bottom: 140px !important;background-color: #37f2a1 !important;}” section_name=”Pricing”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1589494328480{padding-top: 140px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column width=”1/4″][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ text_size=”h4″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-left” padding=”” text=”Êà뉪¨ÈùûÂ∏∏ÈáçËßÜÁöÑ!” css=”.vc_custom_1604916698457{padding-top: 9px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 9px !important;padding-left: 15px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h3″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1604869589294{padding-top: 20px !important;}” max_width=”800px”]Êà뉪¨ÈáçËßÜÊâÄÊúâÂÆ¢Êà∑ÁöÑÊï∞ÊçÆÈöêÁßÅ„ÄÇ[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”light-opacity-8″ animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1604869598495{padding-bottom: 20px !important;}”]ÊâÄÊúâÊï∞ÊçÆÂ∞܉øùÊåÅÊúÄÈ´òÁ∫ßÂà´ÁöщøùÊ䧄ÄÇ[/pix_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ pix_duo_icon=”layout-top-panel-3″ icon_color=”white” icon_size=”48″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”ÁâπÈÅ©Âêà§ñË≤øÔºåÂá∫Âè£ÂÖ¨Âè∏‰ΩøÁî®” css=”.vc_custom_1604804276680{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” delay=”400″][/pix_feature][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ pix_duo_icon=”lock-overturning” icon_color=”white” icon_size=”48″ padding_content=”10px” animation=”fade-in-up” title=”ÊâÄÊúâÊï∞ÊçÆÂ∞ÜË¢´ÈîÅÂÆö‰ª•‰æõÊÇ®ÁöÑÂõ¢Èòü‰ΩøÁî®” css=”.vc_custom_1604804317577{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” delay=”400″][/pix_feature][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”3/4″][pix_pricing_group css=”.vc_custom_1586732873182{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing box_color=”gray-7″ animation=”fade-in-up” style=”6″ hover_effect=”6″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”secondary” price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E6%B0%B8%E4%B9%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%EF%BC%8C%E7%84%A1%E9%99%90%E4%BA%BA%E6%95%B8%20(1%E5%B9%B4%E4%BA%91%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%99%A8)%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22add-user%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%221%E5%B9%B4%E4%BA%91%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%99%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8(%E5%8F%AF%E9%80%89%E8%87%AA%E6%89%98%E7%AE%A1%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E9%85%8D%E7%BD%AE-%E5%8F%A6%E6%94%B6%E8%B4%B9)%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cloud-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E4%BA%91%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%8C%E5%96%AE%E6%A0%B8%EF%BC%8C4G%EF%BC%8C256G%20%E5%9B%BA%E6%85%8B%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22display-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%8C%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%8C%E8%B2%A8%E5%B9%A3%EF%BC%8C%E6%94%B6%E6%AC%BE%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%8C5%E4%B8%AA%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%AC%8A%E9%99%90%E8%A8%AD%E7%BD%AE(%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%84%A1%E9%99%90)%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22clipboard-list%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%8C%852%E5%80%8B%E6%9C%88%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%9B%BA%E9%9A%9C%E8%A7%A3%E6%B1%BA(%E9%87%8D%E9%BB%9E%E8%81%B2%E6%98%8E%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E5%8C%85%E6%8B%AC%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%94%AF%E6%8C%81%EF%BC%8C%E9%A1%A7%E5%95%8F%E7%AD%89%EF%BC%8C%E5%AE%9A%E8%AD%B0%E4%BB%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B8%E7%82%BA%E6%BA%96)%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cassete%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%8C%85%E5%9F%B9%E8%A8%93%E8%A6%96%E9%A0%BB%E3%80%82(%E6%9C%89%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%8F%AF%E8%B2%B7%E5%94%AE%E5%BE%8C%E5%8C%85%EF%BC%8C%E4%BD%9C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%94%AF%E6%8C%81%EF%BC%8C%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%8C%85%E6%9C%88%E6%9C%8D%E5%8B%99)%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22active-call%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E5%AE%8C%E5%BE%8C%EF%BC%8C%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%87%AA%E8%A8%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%93%A1%E5%AF%86%E7%A2%BC%EF%BC%8C%E6%88%91%E5%8F%B8%E5%B0%87%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%A8%AA%E5%95%8F%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%82%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BF%9D%E5%AF%86%E6%80%A7%E3%80%82%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22key%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E5%8C%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%8C%E8%B2%A8%E5%B9%A3%EF%BC%8C%E6%94%B6%E6%AC%BE%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%8C5%E4%B8%AA%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%AC%8A%E9%99%90%E8%A8%AD%E7%BD%AE(%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%84%A1%E9%99%90)%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22clipboard-list%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”light-opacity-1″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604804420184{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”28888″ currency=”¬•” period=”Ê∞∏‰πÖ” subtitle=”(‰∫ëÊúçÂãôÂô®1Âπ¥)” btn_anim_delay=”400″ title=”•óȧêÂåÖÊ㨔 btn_icon=”pixicon-bag-2″][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”6″ hover_effect=”6″ add_hover_effect=”4″ secondary_font=”secondary-font” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”heading-default” content_color=”body-default” icon_color=”green” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%E5%94%AE%E5%BE%8C%E5%8C%85%3A%20%E4%BD%9C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%94%AF%E6%8C%81%EF%BC%8C%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%8C%85%E6%9C%88%E6%9C%8D%E5%8B%99%EF%BC%8C%E5%8D%8A%E5%B9%B412000%20%5C%5C%20%E5%96%AE%E6%9C%883000%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22adress-book-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E9%A1%8D%E5%A4%961T%E5%AD%98%E5%84%B2%3A%20%E6%AF%8F%E5%B9%B42000%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22commode-2%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%E4%BA%91%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%8C%E5%9B%9B%E6%A0%B8%EF%BC%8C8G%EF%BC%8C512G%E5%9B%BA%E6%85%8B%3A%20%E6%AF%8F%E5%B9%B46000%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”Purchase” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1604803313621{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 5px !important;}” btn_anim_delay=”400″ title=”ÂèØÈÄâÈ°π” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/pix_pricing_group][/vc_column][/vc_row][/vc_section]